Η Διοίκηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

 

Τα όργανα του τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.

 

Α.Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ, εκπροσώπους των φοιτητών και εκπροσώπους των Ε.Μ.Υ. (Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι). Η Γενική Συνέλευση είναι το συλλογικό διοικητικό όργανο του τμήματος τόσο σε εκπαιδευτικά όσο και σε διοικητικά θέματα, και είναι το όργανο που εξετάζει τις διεκδικήσεις και τις ανάγκες του Συλλόγου Φοιτητών του Οικονομικών Επιστημών.

 

 

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του τμήματος, τους διευθυντές των Τομέων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των Ε.Μ.Υ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται κυρίως με θέματα κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού, αποφασίζει για όλες τις ατομικές – διοικητικές υποθέσεις των φοιτητών και εισηγείται τα θέματα των τομέων στη Γενική Συνέλευση.

 

 

Γ. Ο Πρόεδρος του τμήματος συγκαλεί τη Γ.Σ. και το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους και προεδρεύει των εργασιών τους. Τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του διοικητικού ερευνητικού προσωπικού, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και το Δ.Σ. Συγκροτεί επιτροπές για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και προΐσταται των υπηρεσιών του τμήματος.

 

 

Τακτικά μέλη της Γ.Σ. είναι τα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής είναι ο Καθηγητής Χαζάκης Κωνσταντίνος.