Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής

"Ιωάννης Καποδίστριας"

 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θεωρεί ότι κάθε φοιτητής πρέπει να είναι ενημερωμένος για τις διοικητικές λειτουργίες του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής “Ιωάννης Καποδίστριας”.

 

Μέλη τον Συλλόγου είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής αυτοδικαίως, από την στιγμή της εγγραφής τους στο Τμήμα.

 

Ο Σύλλογος σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού αποτελείται από 3 βασικά διοικητικά όργανα:

1. την Γενική Συνέλευση των μελών του

2. το Διοικητικό Συμβούλιο

3. την Εξελεγκτική Επιτροπή

 

1. Γενική Συνέλευση Φοιτητών

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε πρόθεση του. Οι δε αποφάσεις της, δεσμεύουν τα άλλα όργανα. Ειδικότερα, η Γ.Σ. :

• Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ. Σ.

• Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής

• Αποφασίζει για τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις οποιουδήποτε μέλους του Σ.Φ.

• Ασκεί την εποπτεία στα άλλα όργανα

• Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού

• Κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη βασιζόμενη στην έκθεση της                 Εξελεγκτικής Επιτροπής

• Αποφασίζει για τροποποίηση του καταστατικού

• Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου

• Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που ανάγεται ρητά στην διαδικασία άλλων οργάνων

• Ανάκληση του Δ.Σ. γίνεται με παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Σ.Φ. και παμψηφία των παρευρισκομένων

 

Πότε και από ποιόν συγκαλούνται οι Γενικές Συνελεύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 10 , τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται από το Δ. Σ. 2 κάθε χρόνο . Η πρώτη το πρώτο 15μερο του Νοέμβρη και η δεύτερη το πρώτο 15μερο του Μάρτη . Στην ειδική περίπτωση έλλειψης του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα τουλάχιστον 10 μέλη του Συλλόγου να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό την προκήρυξη νέων εκλογών . Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει προηγουμένως Γ.Σ.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα με απόφαση του Δ.Σ. ή με γραπτή έκθεση του 1/10 των μελών του Συλλόγου και με θέματα ημερησίας διάταξης αυστηρά καθορισμένα , οπότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τη συγκαλέσει μέσα σε οκτώ μέρες από την κατάθεση τη ς αίτησης.

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλεί και η Εξελεγκτική Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητας της.

Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο και τον χρόνο της Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα.

 

Ποια είναι η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.

Στην αρχή της Γ.Σ. κατατίθενται οι υποψηφιότητες για πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης , για τον καλύτερο συντονισμό της συζήτησης. Εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους .

Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων εκθέτουν τις απόψεις τους για το θέμα της Γενικής Συνέλευσης . Στη συνέχεια υπάρχουν οι ελεύθερες ομιλίες όπου οποιοδήποτε μέλος του Σ.Φ. μπορεί να εκφράσει κάποιες θέσεις του. Στην συνέχεια κάθε παράταξη ή οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου εκθέτει το ψήφισμα για το συγκεκριμένο θέμα της Γ.Σ. Ο φοιτητής μετά την ανάγνωση των ψηφισμάτων (προτάσεων) αποφασίζει ποιο επιθυμεί και με ανάταση του χεριού του, το ψηφίζει. Το ψήφισμα που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους θεωρείται απόφαση του Σ.Φ.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της Γενικής Συνέλευσης;

Το ψήφισμα που προκύπτει θεωρείται απόφαση του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένα όλα τα μέλη του να την σεβαστούν εφόσον προέρχεται απ'την Γενική Συνέλευση των Φοιτητών.

Το σχετικό ψήφισμα αποστέλλεται προς το Υπουργείο Παιδείας , τον Πρύτανη του Δ.Π.Θ. , στον πρόεδρο του τμήματος και σ'όλες τις επίσημες αρχές για την θέση των φοιτητών πάνω σε διάφορα θέματα που απασχολούν τους φοιτητές του τμήματος.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το άρθρο 16 ο Σύλλογος Φοιτητών διοικείται από επταμελές Δ.Σ. :

• Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το διοικητικό όργανο και εκτελεστικό όργανο του Σ.Φ.

• Προκύπτει απ'τις φοιτητικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια μέρα σ'όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας . Η θητεία του είναι ετήσια. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. σε δύο μέρες μετά την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά και εκλέγει σε φανερή ψηφοφορία με απόλυτη  πλειοψηφία των  μελών Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία σε ξεχωριστές ψηφοφορίες. Την ίδια μέρα το απερχόμενο Δ. Σ. υποχρεούται να παραδώσει στο νεοεκλεγέν Δ. Σ. τα κλειδιά, τις σφραγίδες και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται απ' τα δύο προεδρεία.

• Το Δ. Σ. έχει απαρτία με τέσσερα (4) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία δύο τρίτα (2/3).  Οι αποφάσεις που παίρνονται με πλειοψηφία δύο τρίτα (2/3) ή παμψηφία αναιρούνται με παμψηφία. Σε ισοψηφία μυστικής ψηφοφορίας δεν παίρνεται απόφαση. Δικαίωμα εισήγησης έχει κάθε μέλος του Δ.Σ.. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Σύμφωνά με το άρθρο 17 το Δ. Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 7 μέρες και έκτακτα για συγκεκριμένα θέματα όταν παρουσιαστεί η ανάγκη. Συγκαλείται απ'τον πρόεδρο ή από δύο μέλη του με ανακοίνωση που ορίζει  τόπο, χρόνο και θέματα και κοινοποιείται στα μέλη του εικοσιτέσσερις ώρες πριν.

• Τα   θέματα  ημερησίας   διάταξης  του   Δ.Σ.   καθώς  και   οι   αποφάσεις  του τοιχοκολλούνται σε εμφανή σημεία.

• Κάθε   μέλος   του   Συλλόγου   έχει   το   δικαίωμα   να   παρακολουθεί   τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγονται στην τακτική Γενική Συνέλευση με ετήσια θητεία και με καθήκον την άσκηση ταμειακού ελέγχου στο Δ.Σ. και υποβολή έκθεσης σε κάθε τακτική Γ.Σ. ή και έκτακτη αν ζητηθεί απ'την Γ.Σ. .Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για Δ.Σ..

Στο συγκεκριμένο φυλλάδιο δεν ήταν δυνατόν να συμπεριλάβουμε όλα τα άρθρα του καταστατικού του Συλλόγου Φοιτητών . Προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τους άξονες πάνω στους οποίους κινείται και διοικείται ο Σύλλογος Φοιτητών . Ελπίζουμε όλοι να μπορέσετε να συμβάλλεται στην εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

 

Επιτροπές Ετών

Οι επιτροπές εκλέγονται κάθε χρόνο την ημέρα των γενικών φοιτητικών εκλογών. Αποτελούνται από 5 μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία όπως και στο Δ.Σ. Συζητά και απόφασίζει για όλα τα προβλήματα του έτους και για γενικότερα προβλήματα τις αποφάσεις τις μεταφέρει στο Δ.Σ. Λειτουργούν με εσωτερικό κανονισμό που επιλέγουν οι ίδιες.